Apel Misyjny: kryteria wyboru ochotników na misje ‚ad gentes’

Realia życia na misjach międzynarodowych są wyzwaniem i całkowicie różnią się od tych, które Konfratrzy panujących w prowincjach macierzystych. Dlatego wymagane są pewne kryteria wyboru misjonarzy do posługi w tych miejscach. Na podstawie poniższych kryteriów ktoś z Rad Generalnej lub jej przedstawiciel przeprowadzi rozmowę kwalifikacyjną

1. Misjonarze muszą być stabilni emocjonalnie. Praca misjonarza jest trudna! Relacje międzyludzkie z współtowarzyszami duszpasterstwa, napięcia kulturowe oraz oczywiste niepokoje odnoszące się do duszpasterstwa, to wszystko podnosi napięcie. Jedynie stabilni emocjonalnie powinni zgłaszać się na misje na długi okres czasu w różnych kulturach.

Aby byś skutecznymi, ci Konfratrzy, którzy pełnią posługę w kulturach odmiennych ich własnych muszą nauczyć się nowego języka, zdobyć wiedzę dotyczącą nowej kultury tak, aby Słowo Boże mogło być głoszone w warunkach tamtego odmiennego i zmieniającego świata.

2. Misjonarze muszą być dojrzali duchowo. Aby móc skutecznie głosić Ewangelię inicjatywa i zdolności to za mało. Św. Paweł uczy nas, że jesteśmy „naczyniami z gliny” musimy okazywać „przeogromną moc” w naszej posłudze duszpasterskiej która pochodzi „z Boga, a nie z nas” (2Kor 4,7). Misje są dziełem nadprzyrodzonym całkowicie ukształtowanym przez Bożą moc. Dlatego misjonarze muszą być ludźmi, którzy „padają na kolana przed Ojcem” (Ef 4,2) na modlitwie. Muszą być ludźmi, którzy żyją Słowem Bożym nie tylko przygotowując się do homilii i lekcji, ale również po to, by rozważać wolę Bożą we własnym życiu.

3. Mając na względzie lokalne uwarunkowania Misjonarze muszą posiadać umiejętności i przeszkolenie do tego, aby skutecznie budować kościoły, wychowywać nowych chrześcijan do dojrzałości i formować liderów Kościoła i kraju do posługi chrześcijańskiej. To są istotne zadania misyjne. Trzeba to osiągnąć biorąc pod uwagę miejscowe realia. Misjonarze powinni unikać przenoszenia zwyczajów Kościoła swojego kraju pochodzenia do Kościoła na swojej nowej misji, a raczej pozwolić na to, aby wartości ewangeliczne były umieszczane w kulturze miejsca, w którym posługują.

4. Misjonarze powinni mieć czyste motywy. Misjonarz powinien rozwijać przejrzystą i bezpośrednią motywację do ewangelizacji, wizję misji, posługi Ubogim; pamiętając zawsze, że to wszystko jest ostatecznie jedynie na chwałę Bożą. Wątpliwe motywy osobistego zysku i próżnej chwały zawsze pokonają cel i zaszkodzą misji i misjonarzowi.